top of page

Kallelse till årsstämma i BRF Lugnvattnet 1

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lugnvattnet 1 kallar härmed föreningens medlemmar till

årsstämma


Datum: 2021-05-23

Tid: 13.00

Förfarande: Digitalt möte via Teams med möjlighet till poströstning


För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen COVID-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma. Styrelsen i Brf Lugnvattnet 1 har vid sitt styrelsemöte den 19 april 2021 beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2021 ska ske genom digitalt möte via Teams med möjlighet till poströstning.


Poströster ska vara styrelsen tillhanda senast 2021-05-21. Rösterna ges på avsedd blankett och läggs i

föreningens postfack på Rorgängargatan 2.


OBS! Om ni avser att vara med på stämman den 23 maj behöver ni inte lämna in poströster, utan röstning

kommer att ske digitalt på stämman.


Styrelsen har valt att presentera underlag för årsstämman här på föreningens hemsida. De medlemmar

som önskar en utskriven kopia ombeds kontakta styrelsen på info@brflugnvattnet1.se så ombesörjs

detta.


Digital stämma med möjlighet till poströstning:

Mötet kommer att hållas Digitalt via Teams och länk till mötet kommer att publiceras här på hemsidan

under veckan innan stämman.


OBS! Tillse i god tid innan stämman att ni kan koppla upp mot Teamsmöten. Nedladdning av Teams

kan göras via Microsofts hemsida.


Förslag till beslut, motioner med styrelsens svar och rekommendationer, samt förslag från styrelsen

kommer att publiceras efter styrelsemöte den 10 maj. Blanketter för poströstning kommer att finnas

tillgängliga i att skriva ut på vår hemsida, alternativt fås genom att mejla till info@brflugnvattnet1.se.


Dagordning

1. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

2. Beslut om resultatdisposition

3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

4. Beslut om arvode för styrelseledamöter samt revisorer för

nästkommande verksamhetsår

5. Val av styrelseledamöter och suppleanter

6. Val av revisorer samt revisorssuppleant

7. Val av valberedning

8. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält

203 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lugnvattnet 1 kallar härmed föreningens medlemmar till årsstämma. Datum: 2023-06-11 Tid: 14.00 Förfarande: Fysiskt stämma i föreningens gemensamma lokal på Rorgäng

Som aviserat i era postfack behöver fogarna i fasaderna åtgärdas och i samband med det har vi beställt tvätt av hela fasaden för att bland annat få bort algpåväxt. Vi måste rengöra fasad för att kunna

Vi har under våren gjort en intresseförfrågan kring inglasning av balkong bland föreningens medlemmar. Tyvärr var intresset inte tillräckligt stort för att styrelsen skall driva det vidare, vilket äve

bottom of page