top of page

GDPR

Nedan finns information om vad GDPR är och innebär för dig som boende i vår förening.  HÄR finner du BRF Lugnvattnet 1's integritetspolicy för hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Uppgifterna kommer att sparas så länge du/ni är boende i föreningen.

De personuppgifter som behandlas om de boende delas med de personuppgiftsbiträden som föreningens förvaltare använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot våra medlemmar. Vi kan även komma att dela personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dessa uppgifter till ett land utanför EU.

Varje boende har rätt att kontakta oss om denne vill ha ut information om de uppgifter vi har om denne, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dennes uppgifter. Detta görs enklast genom att kontakta oss på info@brflugnvattnet1.se. Om ni har klagomål på vår behandling av personuppgifterna har ni rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Boende har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen av uppgifterna. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

GDPR: RÄTTSLIGA GRUNDEN I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Samtycke (art 6 1.a)
  • E-postlistor

  • Bilder

Avtal (art 6 1.b)
  • Medlemskap

  • Stadgar

  • Hyresavtal inklusive bilaga som reglerar personuppgifter

Rättslig förpliktelse (art 6 1.c)
  • Bostadsrättslag - Krav på lägenhetsförteckning

  • Årsredovisningslag - Formkrav på årsredovisning

Intresseavvägning (art 6 1.f)

Passersystem

Tvättbokning

IP-adresser

GDPR-BEGREPP
Personuppgifter

All slags information som antingen direkt eller indirekt (det vill säga via annan information) kan kopplas till en fysisk person, exempelvis namn, personnummer, e-postadress, lägenhetsnummer, fotografier eller film- och ljudfiler. De fysiska personerna kan vara bostadsrättshavare, hyresgäster som är fysiska personer, kontaktpersoner hos lokalhyresgäster, anställda hos förvaltare, byggbolag, leverantörer och samarbetspartners, och andra.

Personuppgiftsbehandling

Varje åtgärd som görs med personuppgifter, exempelvis att samla in och använda uppgifterna eller lämna ut dem till utomstående. Det kan till exempel vara avgifts- och hyresavisering, medlemsregistrering eller pantsättningsnotering. Behandling är det också om det handlar om passiva åtgärder som till exempel lagring av personuppgifter i IT-system.

Personuppgiftsansvarig

Den som bestämmer ändamål och medel för personuppgiftsbehandlingen och därmed är ansvarig för att den sker i enlighet med gällande lagar, i detta fall bostadsrättsföreningen.

Personuppgiftsbiträde

Det företag eller den organisation som behandlar personuppgifter på uppdrag av personuppgiftsansvarig – föreningen – för dennes räkning, exempelvis en ekonomisk förvaltare.

Känsliga personuppgifter

Uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och uppgifter som rör hälsa och sexualliv. Även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott. Hanteringen av sådana uppgifter ställer högre krav, till exempel på kryptering/pseudonymisering. Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter. Exempel på känsliga uppgifter i en förening kan vara ritningar som visar handikappanpassning i lägenhet och som lagts till lägenhetsregistret.

bottom of page