top of page

Kallelse till årsstämma i BRF Lugnvattnet 1

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lugnvattnet 1 kallar härmed föreningens medlemmar till årsstämma.


Datum: 2023-06-11

Tid: 14.00

Förfarande: Fysiskt stämma i föreningens gemensamma lokal på Rorgängargatan 2.


Styrelsen har valt att presentera underlag till årsstämman här på föreningens hemsida. De medlemmar som önskar utskrivna kopior ombeds kontakta styrelsen på info@brflugnvattnet1.se, så ombesörjs detta. Kan du ej delta på stämman kan du representeras av ombud via fullmakt. Fullmaktsblankett finns, tillsammans med övriga dokument, tillgänglig för utskrift på föreningens hemsida, alternativt fås genom att mejla till info@brflugnvattnet1.se.


Dagordning

1. Öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Beslut om arvode för styrelseledamöterna samt revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer samt revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

18. AvslutandeVarmt välkomna!

127 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Installation av kameror i garage

På grund av tidigare incidenter som inbrott, stöld och skadegörelse kommer det inom kort att sättas upp kameror i garaget. Informationsskyltar kommer även att sättas upp när kamerorna är på plats.

Viktigt att tänka på för alla boende

Vi börjar året med några påminnelser för alla boende i vår förening: Ljudnivå, buller och störningar Det är många som bor och rör sig i våra fastigheter och därför måste vi visa hänsyn mot grannar vad

bottom of page