top of page

Kallelse till årsstämma i BRF Lugnvattnet 1

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lugnvattnet 1 kallar härmed föreningens medlemmar till årsstämma.


Datum: 2023-06-11

Tid: 14.00

Förfarande: Fysiskt stämma i föreningens gemensamma lokal på Rorgängargatan 2.


Styrelsen har valt att presentera underlag till årsstämman här på föreningens hemsida. De medlemmar som önskar utskrivna kopior ombeds kontakta styrelsen på info@brflugnvattnet1.se, så ombesörjs detta. Kan du ej delta på stämman kan du representeras av ombud via fullmakt. Fullmaktsblankett finns, tillsammans med övriga dokument, tillgänglig för utskrift på föreningens hemsida, alternativt fås genom att mejla till info@brflugnvattnet1.se.


Dagordning

1. Öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Beslut om arvode för styrelseledamöterna samt revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer samt revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

18. AvslutandeVarmt välkomna!

111 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Nordstaden kommer att tillsammans med fogfria ytor utföra underhålls- och förbättringsåtgärder i garaget genom att lägga hålkärl längs alla väggar och pelare mot golvet. Med anledning av detta behöver

Den 8 oktober planerar vi att ha en gemensam gårdsdag för alla boende i vår trevlig förening. Tanken är att förutom träffa alla trevliga grannar, även hjälpas åt att fixa saker på vår innergård och i

Under vecka 37 kommer Specialrengöringar att rengöra kanterna på balkongplattorna samt plattorna till loftgångarna. Detta är den rengöring som skulle utföras i juni men som vi valde att skjuta fram ti

bottom of page