top of page

Kallelse till årsstämma i BRF Lugnvattnet 1

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lugnvattnet 1 kallar härmed föreningens medlemmar till årsstämma.


Datum: 2024-06-02

Tid: 13.00

Förfarande: Fysiskt stämma i föreningens gemensamma lokal på Rorgängargatan 2.


Styrelsen har valt att presentera underlag till årsstämman här på föreningens hemsida. De medlemmar som önskar utskrivna kopior ombeds kontakta styrelsen på info@brflugnvattnet1.se, så ombesörjs detta. Kan du ej delta på stämman kan du representeras av ombud via fullmakt. Fullmaktsblankett finns, tillsammans med övriga dokument, tillgänglig för utskrift på föreningens hemsida, alternativt fås genom att mejla till info@brflugnvattnet1.se.


Dagordning

1. Öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Beslut om arvode för styrelseledamöterna samt revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer samt revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

18. AvslutandeVarmt välkomna!

105 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Ingen passage tillåten via garageporten 3/6

I samband med garagestädningen nästa vecka kommer även en större renovering av garageporten att genomföras. Det innebär att ALL PASSAGE kommer vara avstängd. Det gäller således bilar, cyklar, människo

Byte av matta på loftgångarna

KVM Roslagen har fått i uppdrag av Nordstaden och styrelsen för Brf Lugnvattnet 1 att byta ut mattan som ligger på loftgångarna och justera marksten som ligger under mattan. Arbetet startar tisdag 28/

Comments


bottom of page